Профспілка -засновник ТОВ (Відповіді на запитання)

Чи може неприбуткова організація (профспілка) бути засновником Товариства з обмеженою відповідальністю?

Особливості правового регулювання, засади створення, права та гарантії діяльності професійних спілок визначаються Законом України від 15.09.1999 №1045-XIV «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» (далі – Закон №1045).

Відповідно до статті 2 Закону № 1045 професійні спілки створюються з метою здійснення представництва та захисту трудових, соціально-економічних прав та інтересів членів профспілки.

Профспілки діють відповідно до законодавства та своїх статутів. Статут (положення) профспілки повинен містити, зокрема:

-  статус та повну назву профспілки;

-  мету та завдання профспілки;

- джерела надходження (формування) коштів профспілки та напрями їх використання;

- порядок здійснення господарської діяльності, необхідної для виконання статутних завдань профспілки (стаття 14 Закону № 1045).

Тож, статтею 35 Закону № 1045 визначено, що з метою реалізації статутних завдань профспілки, їх об'єднання, які є юридичними особами, можуть здійснювати необхідну господарську та фінансову діяльність шляхом надання безоплатних послуг, робіт, створення в установленому законодавством порядку підприємств, установ або організацій із статусом юридичної особи, формувати відповідні фонди, кредитні спілки.

Слід зазначити, що профспілки можуть бути віднесені до неприбуткових організацій, які не є платниками податку на прибуток підприємств, тільки у випадку відповідності їх вимогам, визначеним пунктом 133.4 статті 133 Податкового кодексу України (далі – Кодекс), а саме профспілка повинна бути:

  • утворена та зареєстрована в порядку, визначеному законом, що регулює діяльність відповідної неприбуткової організації;
  • установчі документи (або установчі документи організації вищого рівня, на підставі яких діє неприбуткова організація відповідно до закону) профспілки повинні містити заборону розподілу отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновників (учасників у розумінні Цивільного кодексу України), членів такої організації, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов'язаних з ними осіб. Для цілей цього абзацу не вважається розподілом отриманих доходів (прибутків) фінансування видатків, визначених підпунктом 133.4.2 пункту 133.4 статті 133 Кодексу;
  • установчі документи (або установчі документи організації вищого рівня, на підставі яких діє неприбуткова організація відповідно до закону) профспілки повинні передбачати передачу активів одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду;
  • внесена контролюючим органом до Реєстру неприбуткових установ та організацій.

Крім того, доходи (прибутки) неприбуткової організації мають використовуватися виключно для фінансування видатків на утримання такої неприбуткової організації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених її установчими документами.

Отже, профспілка може бути засновником товариства з обмеженою відповідальністю, але таке товариство має бути створене з метою реалізації статутних завдань профспілки, які здійснюються в інтересах членів профспілки та/або пов’язана із захистом їх трудових, соціально-економічних прав.

Чи може  Товариство, засноване профспілкою бути платником єдиного податку?

Відповідно до підпункту 291.5.5 пункту 291.5 статті 291 Кодексу визначено, що не можуть бути платниками єдиного податку першої – третьої груп суб'єкти господарювання, у статутному капіталі яких сукупність часток, що належать юридичним особам, які не є платниками єдиного податку, дорівнює або перевищує 25 відсотків.

Таким чином, товариство з обмеженою відповідальністю, засноване профспілкою, не може бути платником єдиного податку, внаслідок перевищення обмеження, встановленого підпунктом 291.5.5 пункту 291.5 статті 291 Кодексу.

Чи може Товариство бути створене без формування засновником (профспілкою) статутного капіталу?

Закон України від 06.02.2018 № 2275-VIII «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» (далі – Закон № 2275) визначає правовий статус товариств з обмеженою відповідальністю та товариств з додатковою відповідальністю (далі - товариство), порядок їх створення, діяльності та припинення, права та обов'язки їх учасників.

Створення товариства відбувається за рішенням його засновників. Якщо товариство створюється кількома особами, такі особи у разі необхідності визначення взаємовідносин між ними щодо створення товариства можуть укласти договір про створення товариства в письмовій формі. Договір про створення товариства може встановлювати порядок заснування товариства, умови здійснення спільної діяльності щодо створення товариства, розмір статутного капіталу, частку у статутному капіталі кожного з учасників, строки та порядок внесення вкладів та інші умови (стаття 10 Закону № 2275).

До того ж, розмір статутного капіталу товариства складається з номінальної вартості часток його учасників, виражених у національній валюті України (пункт 1 статті 11 Закону № 2275).

Вкладом учасника товариства можуть бути гроші, цінні папери, інше майно, якщо інше не встановлено законом (пункт 1 статті 13 Закону № 2275).

Кожен учасник товариства має повністю внести свій вклад протягом шести місяців з дати державної реєстрації товариства, якщо інше не передбачено статутом. Відповідні положення можуть бути внесені до статуту, змінені або виключені з нього одностайним рішенням загальних зборів учасників, у яких взяли участь всі учасники товариства. Вартість вкладу кожного учасника товариства повинна бути не менше номінальної вартості його частки (стаття 14 Закону № 2275).

При цьому слід зауважити, що статтею 26 Закону № 2275 передбачається можливість виплати дивідендів учасникам товариства.

Дивіденди відповідно до пункту 7 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 15 «Дохід», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 29.11.1999 № 290 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14.12.1999 за № 860/4153, включаються до складу фінансових доходів.

У випадку отримання профспілкою як учасником товариства доходів у вигляді дивідендів, такі доходи (прибутки) профспілки повинні використовуватися виключно для фінансування видатків на її утримання, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених її установчими документами (підпункт 133.4.2 пункту 133.4 статті 133 Кодексу) без розподілу отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед членів (учасників) профспілки.


Leave a comment

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *